عکس با کیفیت ورودی مسجد جامع یزد. عکسای در شب به همراه نور پردازی